Universitetslektor

Deltid
Søknadsfrist: 10/08/2022
Universitetslektor

Universitetslektor – 2 stillinger i analog tegning

 

Om stillingene

AHO lyser ut to 50 %-stillinger som universitetslektor med delt faglig ansvar for undervisning i analog tegning ved Institutt for arkitektur ved Arkitektur og designhøyskolen i Oslo. Den ene stillingen er fast og den andre er et åremål på fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder. Oppgi hvilken stilling du søker. Det kan også bli ledig en vikariat innen samme fagområde. Hoveddelen av stillingene er avsatt til undervisning av AHOs 60 førsteårsstudenter. En mindre del er avsatt til undervisning på masternivå.

Førsteårsundervisningen drives i to likestilte studioer som er bemannet av et team bestående av syv arkitekter og tre tegnelærere. Undervisningens struktur er utviklet gjennom de siste ti årene og består av prosjektbasert studioundervisning som integrerer verkstedsopplæring, dataundervisning og analog tegning. I løpet av det første året skal studentene tilegne seg kunnskap og arbeidsmetoder som legger til rette for det videre studiet ved AHO. Examen philosophicum, arkitekturhistorie og materiallære undervises parallelt, som egne fag.

 

Undervisningen

Undervisningen i frihåndstegning på førsteåret har to formål: Den er rettet mot å gi studentene en bred kompetanse i analog tegning som autonom kunstnerisk disiplin og å gi studentene kompetanse i frihåndstegning som en integrert del av todimensjonal arkitekturrepresentasjon, med særlig fokus på idéutvikling og kommunikasjon i prosjektarbeid. Undervisningen gis både i intensive seminarer og som ukentlige bolker. Organisering og ansvarsfordeling mellom tegnelærerne avtales internt eller i samråd med fagansvarlige for førsteårsundervisningen.

Tegneundervisningen på masternivå gis i egne seminarer (fordypningskurs)(6 ECTS/én dag i uken). Seminarene fokuserer på ulike deler av tegnefaget, og gir studentene mulighet til å fordype seg i problemstillinger som er relevante i deres praksiser.

 • Planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg
 • Veiledning individuelt og i grupper
 • Gjennomganger
 • Forelesninger
 • Administrative oppgaver

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker billedkunstnere med tegning som sentralt medium som kan vise til egen kunstnerisk produksjon på høyt nivå, og som holder seg godt orientert innen samtidskunsten, nasjonalt og internasjonalt. Det er forventet at kandidatene evner å formilde tegnefaget på en måte som bidrar til å skape vitale nettverk, også utover institusjonens grenser. Søkere med bakgrunn innen nærliggende, faglige disipliner kan også tas i betraktning. I tillegg til kunstnerisk produksjon, vil det bli lagt vekt på formell utdanning, praksis og pedagogisk kompetanse/erfaring ved vurdering av søkerne, samt at de to nyansettelsene utfyller hverandre.

Til stillingene søkes det etter engasjerte og dyktige kunstnere med:

 • Master i kunst eller tilsvarende realkompetanse
 • Erfaring fra relevant og aktuell praksis
 • Det er ønskelig med undervisningserfaring
 • Beherske norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk

 

Egenskaper

Søkere vil bli vurdert etter personlig egnethet og bør:

 • Ha stor interesse for undervisning
 • Ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Være engasjerende, initiativrik og kunne improvisere
 • Ha gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor LR25, ltr 60-70 ( kr 543 500 – 650 300 i 100% stilling). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For stillingen gjelder det vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.no. De vedlegg som må lastes opp elektronisk er:

 • CV
 • Attester
 • Vitnemål
 • Portfolio med vekt på fem arbeider som du anser som relevante for stillingen

(Vedleggene må ikke overstige 50MG)

Stillingene vurderes blant annet på grunnlag av skapende kunstnerisk kompetanse. Derfor legges det vekt på selvstendige arbeider og en søknadstekst som gjenspeiler søkernes faglige ståsted og pedagogiske holdninger.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

 

Spørsmål om stillingen

Spørsmål kan rettes til:

Instituttleder Nina Berre ved Institutt for arkitektur frem til 30.06.22, Mobil: 90107912 / e-post: nina.berre@aho.no
eller til førsteamanuensis Ingrid Lønningdal, e-post: ingrid.lonningdal@aho.no
Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no

 

Om oss

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Institutt for arkitektur har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen arkitektur med særlig vekt på prosjektering av bygninger, som er et kjerneområde i sivilarkitektutdanningen. Fagfeltet er arkitektur i hele sin bredde, og innebærer en kunstnerisk, fortolkende og utforskende dimensjon som inkluderer, men også overskrider det rent byggetekniske. Instituttet har et særlig ansvar for å lede det igangsatte program for utviklingsarbeid gjennom «Research by Design», i tråd med regjeringens arkitekturmelding. Staben teller omtrent 70 personer.